Άδεια
https://hdl.handle.net/20.500.12776/13573Στυλ βιβλιογραφικής αναφοράς:
Αναπτύσσοντας εθνικές πολιτικές για την ανοικτή πρόσβαση στην επιστημονική πληροφορία: Οι εξελίξεις στα κράτη-μέλη (Στρογγυλή Τράπεζα)
Εναλλακτικός τίτλος: 
Implementing National Policies for Open Access to Scientific Information: the National Perspectives (Round Table)
Ομιλητής: 
Παραγωγός: 
Συντονιστής: 
Περιγραφή: 
Αναδείχθηκε ένα δυναμικό τοπίο υιοθέτησης της Ανοικτής Πρόσβασης στις χώρες της ΕΕ αλλά και την ύπαρξη πολλών διαφορετικών προσεγγίσεων μεταξύ κρατών και φορέων. Το γεγονός αυτό καταδεικνύει ότι υπάρχει ακόμη δρόμος που χρειάζεται να διανυθεί για τη θέσπιση συντονισμένων πολιτικών Ανοικτής Πρόσβασης από τα κράτη-μέλη, σύμφωνα και με τις οδηγίες της ΕΕ, καθώς και από τους φορείς χρηματοδότησης και διεξαγωγής έρευνας. Στις μεσογειακές χώρες της Ευρώπης μεγάλο ρόλο παίζει η Ανοικτή Πρόσβαση μέσω των αποθετηρίων των ερευνητικών ιδρυμάτων (ο λεγόμενος πράσινος δρόμος). Στις χώρες αυτές αφενός οι ηλεκτρονικές υποδομές για την Ανοικτή Πρόσβαση (αποθετήρια) υπάρχουν σε μεγάλο βαθμό, αφετέρου οι φορείς διεξαγωγής έρευνας και οι χρηματοδότες αδυνατούν, συχνά, να ανταπεξέλθουν στο αυξημένο κόστος της δημοσίευσης σε περιοδικά ανοικτής πρόσβασης (ο λεγόμενος χρυσός δρόμος) όπου το κόστος της δημοσίευσης επιβαρύνει τον συγγραφέα, ουσιαστικά δηλαδή τον φορέα εργασίας του ή τον χρηματοδότη της έρευνας. Οι ομιλητές υπογράμμισαν τόσο την ανάγκη ανάπτυξης και υιοθέτησης πολιτικών βασισμένων σε διεθνείς καλές πρακτικές σε εθνικό επίπεδο και σε επίπεδο φορέα, όσο και τη λήψη συγκεκριμένων μέτρων για τον έλεγχο της εφαρμογής τους. Τέτοια μέτρα είναι η υποχρεωτική αυτοαρχειοθέτηση των επιστημονικών δημοσιεύσεων ως μέσο για την αξιολόγηση των επιστημόνων και των ερευνητών από τα πανεπιστήμια και τα ερευνητικά κέντρα, αλλά και η δημιουργία επιπρόσθετων υπηρεσιών που θα καθιστούν ανταποδοτική για τους ερευνητές και τους επιστήμονες τη διαδικασία της αυτοαρχειοθέτησης, όπως η ανάπτυξη δεικτών προβολής και απήχησης του έργου τους. Σημαντικό ρόλο έχουν να επιτελέσουν οι βιβλιοθήκες στην υποστήριξη της ακαδημαϊκής κοινότητας αναφορικά με νομικά και τεχνικά θέματα, αλλά και θέματα προβολής του έργου και βέβαια διαχείρισης της πνευματικής παραγωγής του ιδρύματος. Παρουσιάστηκαν πολιτικές ανοικτής πρόσβασης ακαδημαϊκών και ερευνητικών ιδρυμάτων, οι οποίες είτε έχουν διαμορφωθεί εδώ και χρόνια και πλέον έχουν αρχίσει να αποδίδουν σημαντικά (όπως αυτή του Πανεπιστημίου του Minho στην Πορτογαλία), είτε έχουν διαμορφωθεί πρόσφατα, βασιζόμενες σε καλές πρακτικές (όπως αυτή του Πανεπιστημίου του Τορίνο και της Ουγγρικής Ακαδημίας Επιστημών).
The sssion focus on best practices in policy implementation among research funders and The research performing institutions, as well as a discussion regarding the role of open access within the European Research Area. Speakers include representatives of the European Commission and important stakeholders involved in the implementation of the European Research Area such as the European University Association, the League of European Research Universities and Science Europe.
Ημερομηνία: 
17/10/2013
Γλώσσα: 
Ελληνικά
Αγγλικά
Θεματική κατηγορία: 
Τόπος (θέμα): 
Λέξεις-Κλειδιά: 
Είναι μέρος του: 
Αποτελείται από: 
Ηλεκτρονική διεύθυνση του τεκμηρίου στο διαθέτη: 
Εμφανίζεται στις συλλογές: