Άδεια
https://hdl.handle.net/20.500.12776/13574Στυλ βιβλιογραφικής αναφοράς:
Η εφαρμογή πολιτικών για την ανοικτή πρόσβαση από οργανισμούς χρηματοδότησης έρευνας: Στρογγυλή τράπεζα
Εναλλακτικός τίτλος: 
Implementing Open Access Policies for Research Funding Organisations: Roundtable discussion
Ομιλητής: 
Παραγωγός: 
Συντονιστής: 
Περιγραφή: 
Αναδείχθηκε ένα δυναμικό τοπίο υιοθέτησης της Ανοικτής Πρόσβασης στις χώρες της ΕΕ αλλά και την ύπαρξη πολλών διαφορετικών προσεγγίσεων μεταξύ κρατών και φορέων. Το γεγονός αυτό καταδεικνύει ότι υπάρχει ακόμη δρόμος που χρειάζεται να διανυθεί για τη θέσπιση συντονισμένων πολιτικών Ανοικτής Πρόσβασης από τα κράτη-μέλη, σύμφωνα και με τις οδηγίες της ΕΕ, καθώς και από τους φορείς χρηματοδότησης και διεξαγωγής έρευνας. Οι ομιλητές υπογράμμισαν τόσο την ανάγκη ανάπτυξης και υιοθέτησης πολιτικών βασισμένων σε διεθνείς καλές πρακτικές σε εθνικό επίπεδο και σε επίπεδο φορέα, όσο και τη λήψη συγκεκριμένων μέτρων για τον έλεγχο της εφαρμογής τους. Τέτοια μέτρα είναι η υποχρεωτική αυτοαρχειοθέτηση των επιστημονικών δημοσιεύσεων ως μέσο για την αξιολόγηση των επιστημόνων και των ερευνητών από τα πανεπιστήμια και τα ερευνητικά κέντρα, αλλά και η δημιουργία επιπρόσθετων υπηρεσιών που θα καθιστούν ανταποδοτική για τους ερευνητές και τους επιστήμονες τη διαδικασία της αυτοαρχειοθέτησης, όπως η ανάπτυξη δεικτών προβολής και απήχησης του έργου τους.
Ημερομηνία: 
17/10/2013
Γλώσσα: 
Αγγλικά
Θεματική κατηγορία: 
Τόπος (θέμα): 
Λέξεις-Κλειδιά: 
Έχει σχέση με: 
Είναι μέρος του: 
Αποτελείται από: 
Ηλεκτρονική διεύθυνση του τεκμηρίου στο διαθέτη: 
Εμφανίζεται στις συλλογές: