ΣχετικάΣτο ψηφιακό αποθετήριο «Αριάδνη» του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης & Ηλεκτρονικού Περιεχομένο θα βρείτε συγκεντρωμένο το σύνολο του περιεχομένου και των δεδομένων που παράγει ο οργανισμός: εκδόσεις, επιστημονικές δημοσιεύσεις, υλικό από τις εκδηλώσεις του, βίντεο και παρουσιάσεις, κ.ά. Σκοπός της «Αριάδνης» είναι να οδηγήσει τον αναγνώστη εύκολα και γρήγορα στην πληροφορία και τη γνώση που αναζητά.


Τι είναι

Το Αποθετήριο Αριάδνη αποτελεί υποδομή οργανωμένου ψηφιακού περιεχομένου, που παρέχει ανοικτή διαδικτυακή πρόσβαση στο υλικό που παράγεται από τις δράσεις και τις υπηρεσίες του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης & Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ). Το αποθετήριο αναπτύχθηκε με πληροφοριακά συστήματα και μεθόδους οργάνωσης, τεκμηρίωσης και διάχυσης ψηφιακού περιεχομένου που ανταποκρίνονται στα πλέον σύγχρονα διεθνή πρότυπα και πρακτικές στην επικοινωνία και διάχυση της γνώσης. Συμβάλλει στη συστηματική συλλογή, οργανωμένη διαχείριση, ηλεκτρονική διάθεση και ψηφιακή διατήρηση του έργου που παράγεται στο ΕΚΤ.


Το περιεχόμενοι

Η Αριάδνη προσφέρει μία δυναμική εμπειρία εξερεύνησης και αναζήτησης στις εκδόσεις, δημοσιεύσεις, υλικό από εκδηλώσεις, βίντεο και παρουσιάσεις που παράγει το ΕΚΤ. Μέσα από τις σελίδες του αποθετηρίου οι χρήστες μπορούν να εντοπίσουν υλικό για τις υπηρεσίες που παρέχει το ΕΚΤ, τις υποδομές που αναπτύσσει για τη διάχυση της γνώσης και τη τεχνογωσία που συγκεντρώνει από τη δεκαετία του 1980 έως σήμερα.

To αποθετήριο περιλαμβάνει ήδη περισσότερες από 3.000 εγγραφές, και εμπλουτίζεται συνεχώς με νέο περιεχόμενο.

Μελέτες, εκθέσεις δραστηριοτήτων, στατιστικές εκδόσεις, περιοδικές ενημερωτικές εκδόσεις, εκδόσεις για πολιτικές έρευνας, ανάπτυξης, καινοτομίας με π στοιχεία και δείκτες, κείμενα εργασίας, οδηγοί & εγχειρίδια, δημοσιεύσεις σε περιοδικά και συνέδρια, παρουσιάσεις, βίντεο και οπτικοακουστικό υλικό από εκδηλώσεις ΕΚΤ, διατίθενται σε ένα πλήρως οργανωμένο ψηφιακό περιβάλλον ενιαίας πρόσβασης, δυναμικής πλοήγησης και προηγμένης αναζήτησης.

Η συλλογή της Βιντεοθήκης διαθέτει περισσότερα από 2.300 βίντεο από συνέδρια, ημερίδες, σεμινάρια, εργαστήρια, στρογγυλά τραπέζια, συνεντεύξεις και εκδηλώσεις που διοργανώνει ή υποστηρίζει το ΕΚΤ. Στη Βιντεοθήκη περιλαμβάνονται ομιλίες, διαλέξεις και συνεντεύξεις εκπροσώπων της επιστημονικής και επιχειρηματικής κοινότητας και πρωταγωνιστών του ψηφιακού μετασχηματισμού της χώρας. Μεταξύ αυτών, προσωπικότητες από τον χώρο της ανοικτής πρόσβασης, της ανοικτής επιστήμης, της έρευνας και καινοτομίας, καθώς και στελέχη ελληνικών επιχειρήσεων, startups και επιχειρήσεων έντασης γνώσης

Με γνώμονα τις πολιτικές που βασίζονται στην ανοικτότητα (ανοικτή πρόσβαση, ανοικτή επιστήμη, ανοικτή καινοτομία), το περιεχόμενο του αποθετηρίου είναι ανοικτά προσβάσιμο και εφαρμόζει νόμιμες άδειες χρήσης και εργαλεία αδειοδότησης στους ψηφιακούς πόρους για την ευρεία, χωρίς ή με ελάχιστους περιορισμούς επανάχρηση του ψηφιακού περιεχομένου.


Η πρώτη έκδοση – Οι καινοτομίες της Αριάδνης

Ο σχεδιασμός της πρώτης έκδοσης του αποθετηρίου ξεκίνησε στο τέλος του 2020, ενώ ακολουθούν αναβαθμισμένες εκδόσεις, καθώς το αποθετήριο εμπλουτίζεται συνεχώς με νέο περιεχόμενο και νέες λειτουργικότητες.

Τμήμα της πληροφοριακής υποδομής του αποθετηρίου πραγματοποιείται στο πλαίσιο της πράξης "Εθνικό Πληροφοριακό Σύστημα Έρευνας, Τεχνολογίας, Ανάπτυξης, Καινοτομίας: Υποδομή Συσσώρευσης, Τεκμηρίωσης και Διάθεσης Ψηφιακού Περιεχομένου & Δεδομένων με διασφάλιση διαλειτουργικότητας, μακροχρόνιας διατήρησης και ανοικτής πρόσβασης" που υλοποιεί το ΕΚΤ στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα" (ΕΣΠΑ 2014-2020) με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και εθνικούς πόρους.

Η Αριάδνη εφαρμόζει σύγχρονα πρότυπα, καλές πρακτικές και μοντέλα τεκμηρίωσης, και ενσωματώνει τις πλέον εξελιγμένες λειτουργίες και υπηρεσίες σε θέματα εισαγωγής, εξερεύνησης, ευρεσιμότητας, παρουσίασης και σημασιολογικής διασύνδεσης του περιεχομένου, με στόχο τη διάθεση του περιεχομένου στον Ψηφιακό Δημόσιο Χώρο (Digital Public Space) και σύμφωνα με τις αρχές της Ανοικτής Πρόσβασης, της Ανοικτής Επιστήμης και του Ευρωπαϊκού Νέφους Ανοικτής Επιστήμης(European Open Science Cloud).

Λειτουργεί στην τελευταία έκδοση της πλατφόρμας ανοικτού λογισμικού DSpace του MIT, ενώ το ΕΚΤ ανέπτυξε σημαντικές επεκτάσεις στην πλατφόρμα για τη βέλτιστη οργάνωση του περιεχομένου, τις εξελιγμένες λειτουργίες αναζήτησης και ευρετηρίασης για την ελληνική γλώσσα, την ευέλικτη και προσαρμοστική παρουσίαση των τεκμηρίων, τον ποιοτικό έλεγχο και επεξεργασία δεδομένων, πολλές από τις οποίες ενσωματώνονται στις επόμενες εκδόσεις του DSpace.

Στην Αριάδνη υιοθετούνται σύγχρονα κοινά σχήματα μεταδεδομένων, ενσωματώνονται ελεγχόμενα λεξιλόγια και εξασφαλίζονται απαιτήσεις διαλειτουργικότητας, ώστε το περιεχόμενο του αποθετηρίου να είναι αναζητήσιμο από το διεθνές δίκτυο αποθετηρίων και τις μηχανές αναζήτησης, καθώς και να συμπεριλαμβάνεται στους διεθνείς οδηγούς Αποθετηρίων.

Παράλληλα, αναπτύσσονται υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας, πέραν των "κλασικών" υπηρεσιών ενός αποθετηρίου προς χρήστες και ευρύ κοινό, που διευκολύνουν την εισαγωγή, την προσβασιμότητα και επαναχρησιμοποίηση περιεχομένου όπως, η αυτοαρχειοθέτηση περιεχομένου από τους ίδιους τους δημιουργούς μέσω προσαρμοσμένων ηλεκτρονικών φορμών, η πλοήγηση και αναζήτηση περιεχομένου με την εφαρμογή σύγχρονων τεχνολογιών, η εφαρμογή αδειών χρήσης και εργαλείων αδειοδότησης στους ψηφιακούς πόρους για την ευρεία χρήση του ψηφιακού περιεχομένου, σύμφωνα με τα όσα ισχύουν σήμερα στον χώρο της πνευματικής ιδιοκτησίας και της ανοικτότητας.

Η πρώτη έκδοση της Αριάδνης εφαρμόζει στην πράξη τις αρχές της Ανοικτής Πρόσβασης στο επιστημονικό περιεχόμενο και προωθεί τις αρχές της ανοικτής επιστήμης, διευκολύνοντας την ελεύθερη διακίνηση και χρήση του ψηφιακού περιεχομένου και την ανεμπόδιστη ροή της πληροφορίας και της παραγόμενης γνώσης στον ψηφιακό χώρο.

Στην Αριάδνη εφαρμόστηκαν σύγχρονα πρότυπα που υιοθετούνται από τη διεθνή ερευνητική κοινότητα και υποστηρίζουν την σημασιολογική απεικόνιση και διασύνδεση, την διάθεση, τον αποτελεσματικό διαμοιρασμό και τη διευρυμένη επανάχρηση του περιεχομένου του Αποθετηρίου ως ανοικτά διασυνδεδεμένα δεδομένα (Linked Open Data) συνεισφέροντας έτσι στον Παγκόσμιο Σημασιολογικό Ιστό. Η Αριάδνη συνδέθηκε με την Υποδομή Δημοσίευσης Σημασιολογικών Πόρων ως Ανοικτά Διασυνδεδεμένα Δεδομένα www.Semantics.gr του ΕΚΤ, όπου δημιουργήθηκαν οι οντότητες και τα σημασιολογικά λεξιλόγια του Αποθετηρίου τα οποία διασυνδέθηκαν με τα τεκμήρια.