Άδεια
https://hdl.handle.net/20.500.12776/13575Στυλ βιβλιογραφικής αναφοράς:
Ενίσχυση της Ανοικτής Πρόσβασης στην Ευρώπη: ηλεκτρονικές υποδομές, πολιτικές και άνθρωποι
Εναλλακτικός τίτλος: 
Building Capacity for Open Access in Europe: e-infrastructures, policies and people
Ομιλητής: 
Παραγωγός: 
Συντονιστής: 
Περιγραφή: 
Αναδυκνύεται το δυναμικό τοπίο υιοθέτησης της Ανοικτής Πρόσβασης στις χώρες της ΕΕ αλλά και την ύπαρξη πολλών διαφορετικών προσεγγίσεων μεταξύ κρατών και φορέων. Το γεγονός αυτό καταδεικνύει ότι υπάρχει ακόμη δρόμος που χρειάζεται να διανυθεί για τη θέσπιση συντονισμένων πολιτικών Ανοικτής Πρόσβασης από τα κράτη-μέλη, σύμφωνα και με τις οδηγίες της ΕΕ, καθώς και από τους φορείς χρηματοδότησης και διεξαγωγής έρευνας. Στις μεσογειακές χώρες της Ευρώπης μεγάλο ρόλο παίζει η Ανοικτή Πρόσβαση μέσω των αποθετηρίων των ερευνητικών ιδρυμάτων (ο λεγόμενος πράσινος δρόμος). Στις χώρες αυτές αφενός οι ηλεκτρονικές υποδομές για την Ανοικτή Πρόσβαση (αποθετήρια) υπάρχουν σε μεγάλο βαθμό, αφετέρου οι φορείς διεξαγωγής έρευνας και οι χρηματοδότες αδυνατούν, συχνά, να ανταπεξέλθουν στο αυξημένο κόστος της δημοσίευσης σε περιοδικά ανοικτής πρόσβασης (ο λεγόμενος χρυσός δρόμος) όπου το κόστος της δημοσίευσης επιβαρύνει τον συγγραφέα, ουσιαστικά δηλαδή τον φορέα εργασίας του ή τον χρηματοδότη της έρευνας. Οι ομιλητές υπογράμμισαν τόσο την ανάγκη ανάπτυξης και υιοθέτησης πολιτικών βασισμένων σε διεθνείς καλές πρακτικές σε εθνικό επίπεδο και σε επίπεδο φορέα, όσο και τη λήψη συγκεκριμένων μέτρων για τον έλεγχο της εφαρμογής τους. Τέτοια μέτρα είναι η υποχρεωτική αυτοαρχειοθέτηση των επιστημονικών δημοσιεύσεων ως μέσο για την αξιολόγηση των επιστημόνων και των ερευνητών από τα πανεπιστήμια και τα ερευνητικά κέντρα, αλλά και η δημιουργία επιπρόσθετων υπηρεσιών που θα καθιστούν ανταποδοτική για τους ερευνητές και τους επιστήμονες τη διαδικασία της αυτοαρχειοθέτησης, όπως η ανάπτυξη δεικτών προβολής και απήχησης του έργου τους.
Ημερομηνία: 
17/10/2013
Γλώσσα: 
Αγγλικά
Θεματική κατηγορία: 
Τόπος (θέμα): 
Λέξεις-Κλειδιά: 
Είναι μέρος του: 
Αποτελείται από: 
Ηλεκτρονική διεύθυνση του τεκμηρίου στο διαθέτη: 
Εμφανίζεται στις συλλογές: