Αρχεία στο τεκμήριο

Περιγραφή:
Έκδοση 2012
Έκταση:
30 σελίδες
Μέγεθος:
1.14 MB
Μορφότυπος:
Adobe PDF
Εκδοχή ψηφιακού τεκμηρίου:
Άλλη


Περιγραφή:
Έκδοση Μαρτίου 2013
Έκταση:
30 σελίδες
Μέγεθος:
4.67 MB
Μορφότυπος:
Adobe PDF
Εκδοχή ψηφιακού τεκμηρίου:
Δημοσιευμένη/του Εκδότη


Περιγραφή:
March 2013 - English version
Έκταση:
28 pages
Μέγεθος:
1.15 MB
Μορφότυπος:
Adobe PDF
Εκδοχή ψηφιακού τεκμηρίου:
Άλλη

https://hdl.handle.net/20.500.12776/8887Στυλ βιβλιογραφικής αναφοράς:
Προδιαγραφές και χαρακτηριστικά διαλειτουργικότητας για ανοικτό ψηφιακό περιεχόμενο
Εναλλακτικός τίτλος: 
Specifications and interoperability features for open digital content (Draft)
Συγγραφέας: 
Συντελεστής: 
Περίληψη: 
Στη μελέτη αυτή αναπτύσσονται οι προδιαγραφές καθώς και τα χαρακτηριστικά διαλειτουργικότητας για την ανάπτυξη ανοικτού ψηφιακού περιεχομένου, όπως προκύπτουν από την εμπειρία του ΕΚΤ και από το διεθνές περιβάλλον και τα πρότυπα στις αντίστοιχες περιοχές. Μέσα από τις δράσεις που αναπτύσσει το ΕΚΤ, έχει διαπιστωθεί ότι αποτελεί στρατηγικής σημασίας προτεραιότητα να σχεδιαστούν κεντρικά και να παρασχεθούν ενιαία, νέα εργαλεία και υπηρεσίες, βασισμένα στις τεχνολογίες του παγκόσμιου ιστού για την οργάνωση και διάθεση του περιεχομένου και των δεδομένων. Η e-υποδομή του ΕΚΤ ενσωματώνει τεχνολογίες αιχμής, αξιοποιεί μακροχρόνιες συνεργασίες με φορείς έρευνας, παιδείας και πολιτισμού, εφαρμόζει διεθνή πρότυπα σε όλα τα επίπεδα (οργάνωση δεδομένων, διαφύλαξη περιεχομένου, παροχή υπηρεσιών, διαλειτουργικότητα συστημάτων) και υλοποιεί την πολιτική της Ανοικτής Πρόσβασης στα ερευνητικά αποτελέσματα. Εξυπηρετεί καταγεγραμμένες ανάγκες χρηστών, υποστηρίζει τη μεταφορά γνώσης και εντάσσεται στο υπό διαμόρφωση διεθνές δίκτυο ανάλογων υποδομών. Οι προδιαγραφές αυτές διέπουν συνολικά την υλοποίηση σημαντικών δράσεων που αναπτύσσει το ΕΚΤ όπως, η πράξη «Εθνικό Πληροφοριακό Σύστημα Έρευνας και Τεχνολογίας/Κοινωνικά Δίκτυα –Περιεχόμενο Παραγόμενο από Χρήστες» και η μετέπειτα πράξη «Πλατφόρμα Παροχής Υπηρεσιών Κατάθεσης, Διαχείρισης και Διάθεσης Ανοιχτών Δεδομένων και Ψηφιακού Περιεχομένου» η οποία αφορά στην ανάπτυξη και παροχή σύγχρονων ψηφιακών υπηρεσιών σε φορείς παραγωγής ψηφιακού περιεχομένου με τεχνολογίες αιχμής, όπως το μοντέλο SaaS(SoftwareasaService=Λογισμικό ως Υπηρεσία) και το CloudComputing(Υπολογιστικό Νέφος) .
n this study, the main specifications and the featuresforthe interoperability of open digital content are examined, based onthe experience of EKT and the international landscape and standards that dominate the respective fields. These specifications cover the implementation of a series of projects being developed by EKT, such as the project“National Information System for Research & Technology/Social Networks-User Generated Content"and the project “A Platform for the Deposit, Management and Delivery of Open Metadata and Digital Content”, which leverage resources from the Operational Programme “Digital Convergence” and the Regional Operational Programmes (NSRF 2007-2013). Throughout these projects, it has been concluded that it is priority of strategic importance that appropriate toolsand services,for the provisioning of digital content and scientific data, are based on both emerging and widespread technologies with wide community support. The e-infrastructure of EKT incorporates state-of-the-art technologies, leverages long-term cooperation with organizations specialized in the areas of research, education and culture, applies international standards across all levels (data organization, content preservation, rendering of services, interoperability across systems) andimplements the policy of Open Access to research results. It fulfills well-known user needs, supports the transmission of knowledge and joins the international network of similar infrastructures that are being currently formed.
Ημερομηνία: 
Μαρ-2013
Γλώσσα: 
Ελληνικά
Αγγλικά
Τόπος έκδοσης: 
Αθήνα
Athens
Θεματική κατηγορία: 
Λέξεις-Κλειδιά: 
Κάτοχος πνευματικών δικαιωμάτων: 
© 2012-2013 Eθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου
© 2012-2014 National Documentation Centre
Πρόγραμμα χρηματοδότησης: 
Επιχειρησιακό Προγράμμα "Ψηφιακή Σύγκλιση" (ΕΣΠΑ)
Έργο χρηματοδότησης: Συγχρηματοδοτούμενο: 
Εθνικό Πληροφοριακό Σύστημα Έρευνας και Τεχνολογίας/Κοινωνικά Δίκτυα –Περιεχόμενο Παραγόμενο από Χρήστες
National Information System of Research and Technology/Social Networks
Πλατφόρμα Παροχής Υπηρεσιών Κατάθεσης, Διαχείρισης και Διάθεσης Ανοιχτών Δεδομένων και Ψηφιακού Περιεχομένου
A Platform for the Deposit, Management and Delivery of Open Metadata and Digital Content
Αναγνωριστικό έργου: MIS (κωδικός OPS): 
296115
327378
Χρηματοδότης: 
Ευρωπαϊκή Ένωση-Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης
Ελλάδα
Αναφέρεται από: 
Ηλεκτρονική διεύθυνση του τεκμηρίου στον εκδότη: 
Προβλεπόμενο κοινό: 
Σημειώσεις: 
Αρχική έκδοση: Μάιος 2009
1η Επικαιροποίηση: Νοέμβριος 2011
2η Επικαιροποίηση: Μάρτιος 2012
3η Επικαιροποίηση: Μάρτιος 2013
Initial version: May 2009
1st update: November 2011
2nd update: March 2012
3rd update: March 2013
Εμφανίζεται στις συλλογές: