Αρχεία στο τεκμήριο

Μέγεθος:
1.34 MB
Μορφότυπος:
Adobe PDF
Εκδοχή ψηφιακού τεκμηρίου:
Δημοσιευμένη/του Εκδότη

https://hdl.handle.net/20.500.12776/564Στυλ βιβλιογραφικής αναφοράς:
Παρουσίαση Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης (EKT), Ελλάδα
Δημιουργός: 
Παραγωγός: 
Περιγραφή: 
Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) (www.ekt.gr) είναι ο εθνικός οργανισμός για την τεκμηρίωση, την πληροφόρηση και την υποστήριξη σε θέματα επιστήμης, έρευνας και τεχνολογίας. Λειτουργεί ως εγκατάσταση εθνικής χρήσης στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, υπό την εποπτεία της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας. Με υψηλού επιπέδου εξειδικευμένο προσωπικό και με τις πλέον σύγχρονες και μεγάλης κλίμακας τεχνολογικές υποδομές, το ΕΚΤ αποτελεί κομβικό σημείο πληροφόρησης και υπηρεσιών για την Έρευνα, την Επιστήμη και την Τεχνολογία, με έμφαση: στην παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών επιστημονικής πληροφόρησης μέσω της Ψηφιακής Βιβλιοθήκης, στην ανάπτυξη και υποστήριξη υποδομών επιστημονικής επικοινωνίας, κυρίως με ανοικτή πρόσβαση (ηλεκτρονικά αποθετήρια και επιστημονικά περιοδικά), στην ανάπτυξη, διατήρηση και διαχείριση του Εθνικού Αρχείου Διδακτορικών Διατριβών, στην παραγωγή έντυπων και ηλεκτρονικών ενημερωτικών εκδόσεων για Έρευνα και Καινοτομία, στην τεκμηρίωση και προαγωγή του ελληνικού επιστημονικού και πολιτιστικού ψηφιακού περιεχομένου, στην υποστήριξη του αυτοματισμού και της δικτύωσης βιβλιοθηκών, αρχείων και μουσείων με σύγχρονα τεχνολογικά εργαλεία, στην υποστήριξη της συμμετοχής ελληνικών οργανισμών σε ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα με την ιδιότητά του ως Εθνικού Σημείου Επαφής για το 7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο για την Έρευνα, στη σύνδεση της έρευνας με την παραγωγή και στην προώθηση της καινοτομίας.
Ημερομηνία: 
2008
Γλώσσα: 
Ελληνικά
Θεματική κατηγορία: 
Λέξεις-Κλειδιά: 
Κάτοχος πνευματικών δικαιωμάτων: 
© 2008 Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου
Έχει σχέση με: 
Διατίθεται ανοιχτά στην τοποθεσία: 
Εμφανίζεται στις συλλογές: