Άδεια
Αρχεία στο τεκμήριο

Περιγραφή:
Παραδείγματα μεταδεδομένων σε xml
Μέγεθος:
415.33 kB
Μορφότυπος:
ZIP


Περιγραφή:
Παρουσίαση
Μέγεθος:
54.44 MB
Μορφότυπος:
Adobe PDF
Εκδοχή ψηφιακού τεκμηρίου:
Άλλη

https://hdl.handle.net/20.500.12776/17074Στυλ βιβλιογραφικής αναφοράς:
Προδιαγραφές Διαλειτουργικότητας και Ποιότητας για Έργα Ψηφιακού Πολιτισμού που χρηματοδοτούνται από το ΕΣΠΑ
Διοργανωτής συνάντησης: 
Παραγωγός: 
Ομιλητής: 
Ημ/νία εκδήλωσης: 
29/06/2022
Τόπος εκδήλωσης: 
Διαδικτυακά
Περίληψη: 
To σεμινάριο πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με την ΕΥΔ του Προγράμματος Ψηφιακός Μετασχηματισμός / ΕΥΔ ΠΨηΜετ (πρώην ΕΥΔΕ-ΤΠΕ) και την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα Καινοτομία (ΕΥΔ-ΕΠΑνΕΚ) και απευθυνόταν ιδιαιτέρως στους φορείς-δικαιούχους των προσκλήσεων 03_ΕΠΑΝΕΚ (Έργα Ψηφιακού Πολιτισμού) και 118 (Δημιουργία, Aνάδειξη και Aξιοποίηση Ψηφιακού Πολιτιστικού Αποθέματος) αντίστοιχα, καθώς και σε δυνητικούς τεχνικούς αναδόχους των Πράξεων αυτών.Στο σεμινάριο παρουσιάστηκαν οι Βασικές Προδιαγραφές Διαλειτουργικότητας και Ανοικτότητας που έχει εκδώσει το ΕΚΤ για την ένταξη ψηφιακών συλλογών στον Εθνικό Συσσωρευτή Ψηφιακών Πολιτιστικών Πόρων SearchCulture.gr, συζητήθηκαν τα συνήθη ζητήματα και οι καλές πρακτικές που άπτονται της τεκμηρίωσης, ψηφιοποίησης και διαδικτυακής διάθεσης του ψηφιακού πολιτιστικού μας αποθέματος. Στόχος του σεμιναρίου είναι η διευκόλυνση των Δικαιούχων και των Τεχνικών Αναδόχων των σχετικών Πράξεων του ΕΣΠΑ στην υλοποίηση των προδιαγραφών διαλειτουργικότητας και ποιότητας για την επίτευξη του βέλτιστου αποτελέσματος.
Γλώσσα: 
Ελληνικά
Θεματική κατηγορία: 
Λέξεις-Κλειδιά: 
Κάτοχος πνευματικών δικαιωμάτων: 
© 2022 Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου
Πρόγραμμα χρηματοδότησης: 
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα (ΕΣΠΑ 2014-2020)
Έργο χρηματοδότησης: Συγχρηματοδοτούμενο: 
Εθνικό Πληροφοριακό Σύστημα Έρευνας, Τεχνολογίας, Ανάπτυξης, Καινοτομίας: Υποδομή Συσσώρευσης, Τεκμηρίωσης και Διάθεσης Ψηφιακού Περιεχομένου & Δεδομένων με διασφάλιση διαλειτουργικότητας, μακροχρόνιας διατήρησης και ανοικτής πρόσβασης
Χρηματοδότης: 
Ευρωπαϊκή Ένωση-Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης
Ελλάδα
Διατίθεται ανοιχτά στην τοποθεσία: 
Προβλεπόμενο κοινό: 
Σημειώσεις: 
To σεμινάριο πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Προγράμματος Ψηφιακός Μετασχηματισμός (πρώην ΕΥΔΕ-ΤΠΕ) και την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα Καινοτομία (ΕΥΔ-ΕΠΑνΕΚ)
Εμφανίζεται στις συλλογές: