Πολιτικές ιδρυματικού Αποθετηρίου ΕΚΤ

 1. Προοίμιο
 2. Ορισμοί
 3. Πολιτική χρήσης
 4. Πολιτική Πρόσβασης
 5. Πολιτική Διάθεσης
 6. Πνευματική Ιδιοκτησία και άδειες χρήσης
 7. Πολιτική Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και Cookies
 8. Πολιτική γνωστοποίησης και απόσυρσης περιεχομένου
 9. Λοιποί Όροι

Προοίμιο

Το Ιδρυματικό ψηφιακό Αποθετήριο «Αριάδνη» του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ) αναπτύσσεσαι και αξιοποιείται με σκοπό τη συστηματική συλλογή, την οργανωμένη διαχείριση, την αποθήκευση, τη διατήρηση, καθώς και την προβολή και τη διάχυση του παραγόμενου -από το σύνολο της δραστηριότητάς του Οργανισμού- αποτελέσματος.

Ο στόχος του Αποθετηρίου είναι διττός:

Το παρόν αφορά τις κοινότητες χρηστών του ΕΚΤ μέσω του Διαδικτύου. Το περιεχόμενο του Αποθετηρίου «Αριάδνη» διατίθεται στους αυτούς χρήστες χωρίς περιορισμούς, με την προϋπόθεση της τήρησης των όρων που προβλέπονται στην παρούσα πολιτική χρήσης, πρόσβασης και διάθεσης και ειδικότερα όπως προσδιορίζονται επιμέρους.

Η χρήση του Αποθετηρίου συμπεριλαμβανομένης της περιήγησης ιστού (web crawling), των υπηρεσιών λανθάνουσας μνήμης (caching) αυτού καθώς και οποιωνδήποτε άλλων υπηρεσιών παρέχονται, προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των εδώ περιγραφόμενων όρων και συνιστά έμπρακτη αποδοχή τους.

Ορισμοί

Ως Οργανισμός ορίζεται το "Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ)".

Ως Αποθετήριο ορίζεται το περιεχόμενο και το πληροφοριακό σύστημα για την αποθήκευση και την οργανωμένη ψηφιακή διάθεση αυτού που παράγεται από το ΕΚΤ, οργανωμένο σε συλλογές για τη διεκπεραίωση λειτουργιών που εξυπηρετούν τις ανάγκες του χρήστη του διαδικτύου.

Ως χρήση ορίζεται η με οποιονδήποτε τρόπο αξιοποίηση των υπηρεσιών του Αποθετηρίου.

Ως χρήστης νοείται ο οποιοσδήποτε κάνει χρήση του Αποθετηρίου μέσω του διαδικτύου.

Ως περιεχόμενο ορίζεται το σύνολο των τεκμηρίων (συμπεριλαμβανομένων των διαφόρων τύπων δεδομένων), των μεταδεδομένων, καθώς και του οποιουδήποτε άλλου πνευματικού έργου που μπορεί να αποτελεί αντικείμενο του δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας σύμφωνα με του Ν. 2121/1993, όπως ισχύει, ανεξάρτητα από το αν ο χρόνος προστασίας έχει εκλείψει ή η χρήση υπάγεται στις εξαιρέσεις του δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας.

Πολιτική χρήσης

Η χρήση του Αποθετηρίου πρέπει να γίνεται αποκλειστικά και μόνο για νόμιμους σκοπούς, σύμφωνα με τους όρους του παρόντος και με τρόπο που να μην περιορίζει ή παρεμποδίζει τη χρήση τους από τρίτους. Ο χρήστης του Αποθετηρίου οφείλει να μην προβαίνει σε πράξεις ή παραλείψεις που μπορούν να προκαλέσουν τη δυσλειτουργία του και να επηρεάσουν αρνητικά ή να θέσουν σε κίνδυνο την παροχή των υπηρεσιών προς τους χρήστες.

Τα ψηφιακά αντικείμενα που διατίθενται στο Αποθετήριο συνοδεύονται από άδεια χρήσης, η οποία ορίζει στους χρήστες του, τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να το χρησιμοποιούν. Η άδεια χρήσης αφορά σε κάθε ψηφιακό αντικείμενο ξεχωριστά.

Ο χρήστης με αποκλειστική ευθύνη του οφείλει να συμμορφώνεται με τις οριζόμενες άδειες.

Πολιτική Πρόσβασης

Η είσοδος στο Αποθετήριο είναι ελεύθερη για όλους τους χρήστες του Διαδικτύου που επιθυμούν να πλοηγηθούν στο περιεχόμενό του, χωρίς να απαιτείται εγγραφή και οικονομική χρέωση. Οι χρήστες μπορούν να έχουν πρόσβαση στα περιεχόμενα των συλλογών και στα μεταδεδομένα των εγγραφών ελεύθερα, χωρίς περιορισμούς εκτός από ορισμένες εξαιρέσεις που περιγράφονται στη συνέχεια.

Στις συλλογές του Αποθετηρίου ανήκει υλικό, το οποίο μπορεί να ενταχθεί σε κατηγορίες, ανάλογα με τα δικαιώματα πρόσβασης που έχουν καθοριστεί. Δημόσια ανοιχτό υλικό σημαίνει πως ο χρήστης έχει πρόσβαση στο ψηφιακό αντικείμενο και στα μεταδεδομένα του (στην περίπτωση αυτή προσδιορίζεται υποχρεωτικά άδεια χρήσης ανά ψηφιακό αντικείμενο και ο χρήστης οφείλει να συμμορφώνεται με αυτή με αποκλειστική του ευθύνη ως προς αυτό).

Πολιτική Διάθεσης

Ο Οργανισμός για την ανάπτυξη του Αποθετηρίου χρησιμοποιεί λογισμικό που βασίζεται σε Ελεύθερες/ Ανοικτές Τεχνολογίες, Λογισμικό, Δεδομένα και Πρότυπα και προσπαθεί να διαθέτει το σύνολο του περιεχομένου του (συμπεριλαμβανομένων δεδομένων και μεταδεδομένων) με άδειες που ακολουθούν τους ορισμούς των Ανοιχτών Δεδομένων και των Ελεύθερων Πολιτιστικών έργων και μέσα από Ανοικτές/ Ελεύθερες Υπηρεσίες.

Αυτό σημαίνει ότι όλα τα στρώματα των υπηρεσιών που παρέχονται μέσα από τους Διαδικτυακούς Τόπους ακολουθούν κοινές αρχές Ανοικτότητας και Ελεύθερης χρήσης και επανάχρησης. Ειδικότερα, εφόσον δεν υπάρχουν δικαιώματα τρίτων που δεν μπορούν να εκκαθαριστούν:

(α) Τα Πρότυπα που Χρησιμοποιούνται είναι Ανοικτά και Ελεύθερα

(β) Οι μορφότυποι που Χρησιμοποιούνται είναι Ανοικτοί και Ελεύθεροι

(γ) Το Λογισμικό που χρησιμοποιείται είναι Ελεύθερο Λογισμικό/ Λογισμικό Ανοικτού Κώδικα

(δ) Οι Διαδικτυακοί Τόποι είναι τόποι Ανοικτής Πρόσβασης

(ε) Το Περιεχόμενο που διατίθεται ανήκει στην κατηγορία των Ελεύθερων Πολιτιστικών Έργων, εκτός εάν προσδιορίζεται διαφορετικά

(στ) Τα δεδομένα και μεταδεδομένα που διατίθενται υπακούουν στις αρχές των Ανοικτών Δεδομένων

(ζ) Οι Διαδικτυακές Υπηρεσίες που χρησιμοποιούνται από τους Διαδικτυακούς Τόπους είναι Ανοικτές

Πνευματική Ιδιοκτησία και άδειες χρήσης

Σχετική με την πρόσβαση είναι και η έννοια των αδειών χρήσης που συνοδεύουν συνήθως ένα ψηφιακό έργο ανοικτής πρόσβασης και καθορίζουν πώς μπορεί να χρησιμοποιηθεί αυτό από τρίτους και ποιες υποχρεώσεις προκύπτουν για αυτούς.

Στην υποδομή του Αποθετηρίου έχουν ενσωματωθεί άδειες χρήσης και εργαλεία αδειοδότησης για την ευρεία, χωρίς ή με ελάχιστους περιορισμούς στη χρήση του ψηφιακού περιεχομένου, σύμφωνα με τις τρέχουσες αρχές της πνευματικής ιδιοκτησίας και της ανοικτότητας.

Το περιεχόμενο του Αποθετηρίου επί του οποίου ο Οργανισμός έχει τα απαραίτητα πνευματικά δικαιώματα ή άδειες χρήσης, εκτός εάν αναφέρεται ρητά κάτι διαφορετικό -ιδίως όταν πρόκειται για περιεχόμενο στο οποίο υφίστανται δικαιώματα τρίτων- διατίθεται μέσω του Αποθετηρίου στους χρήστες με άδειες χρήσης «Creative Commons (CC)» και άδειες/εργαλεία «In Copyright» που το ΕΚΤ υιοθετεί οριζόντια για τα Αποθετήρια και τις ψηφιακές συλλογές του.

Ειδικότερα για τους όρους των Ελληνικών αδειών Creative Commons το περιεχόμενο διατίθεται:

Επίσης διατίθεται περιεχόμενο που έχει τα σημειώματα:

Τέλος, διατίθεται περιεχόμενο και με τις παρακάτω άδειες και εργαλεία:

Όλα τα Μεταδεδομένα των τεκμηρίων του Περιεχομένου δημοσιεύονται σύμφωνα με τους όρους της άδειας CC0 1.0 Παγκόσμια (CC0 1.0) Εκχώρηση ως Κοινό Κτήμα.

Τα προγράμματα Ηλεκτρονικών Υπολογιστών που χρησιμοποιούνται για την ανάπτυξη και λειτουργία του διαδικτυακού τόπου είναι προγράμματα Ελεύθερου Λογισμικού/ Λογισμικού Ανοικτού Κώδικα (ΕΛ/ΛΑΚ) και δύναται να διατίθενται με άδειες που είναι σύμφωνες με τους ορισμούς του Free Software Foundation και της Open Source Initiative σχετικά με τις άδειες που είναι ανοιχτές και ελεύθερες.

Η συγκεκριμένη άδεια με την οποία το περιεχόμενο και το λογισμικό είναι διαθέσιμο, προσδιορίζεται ειδικά ως μεταδεδομένα που διατίθενται μαζί με το περιεχόμενο ή το λογισμικό.

Το περιεχόμενο του Διαδικτυακού Tόπου μπορεί να διατίθεται είτε μέσω γραφικής διεπαφής που επιτρέπει στον τελικό χρήστη τη θέαση, επεξεργασία και μεταφόρτωση του περιεχομένου, είτε μέσα από Διαδικτυακές Υπηρεσίες (web services) και Ανοιχτές Προγραμματιστικές Διεπαφές (Open APIs) και στις οποίες άλλα πληροφοριακά συστήματα έχουν πρόσβαση σύμφωνα με τους παρόντες όρους χρήσης και μπορούν να μεταφορτώσουν δεδομένα ή μεταδεδομένα με τις άδειες που προσδιορίζονται ανωτέρω.

Οποιοδήποτε άλλο έργο προστατεύεται από το δίκαιο της πνευματικής ιδιοκτησίας και διατίθεται με άδειες διαφορετικές από τις ανωτέρω πρέπει να προσδιορίζεται ρητά και συγκεκριμένα ως τέτοιο.

Πολιτική Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και Cookies

Τα προσωπικά δεδομένα που ενδέχεται να συλλέγονται κατά την χρήση του Αποθετηρίου εμπίπτουν σε όλες τις σχετικές διατάξεις περί εμπιστευτικότητας, παραμένουν εντός του ΕΚΤ και δεν δίνονται σε τρίτους.

Στο Αποθετήριο δύναται να συλλέγονται και να επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα προκειμένου να μπορεί να επιτελέσει το σκοπό του.

Σε κάθε περίπτωση, η όποια επεξεργασία γίνεται:

Στην περίπτωση της Συλλογής των εκδηλώσεων ΕΚΤ οι συμμετέχοντες έχουν παραχωρήσει τη ρητή συναίνεσή τους για τη διάθεση του υλικού, ενώ ισχύουν όλα τα προβλεπόμενα εκ νόμου για την ανάκληση της συγκατάθεσης και το σεβασμό των προσωπικών τους δεδομένων.

Το ΕΚΤ δε μεταφέρει και δεν δημοσιοποιεί προσωπικά στοιχεία των χρηστών του Αποθετηρίου σε τρίτους, εκτός εάν νόμος ορίζει διαφορετικά ή αν αποτελεί συμβατική υποχρέωση ή κάτι τέτοιο είναι απαραίτητο για την εύρυθμη λειτουργία του Αποθετηρίου και την πραγματοποίηση των λειτουργιών του.

Κατά τη χρήση του Αποθετηρίου μπορεί να συγκεντρώνονται προσωπικά και μη προσωπικά στοιχεία αναγνώρισης των χρηστών του χρησιμοποιώντας αντίστοιχες τεχνολογίες, όπως cookies ή/και την παρακολούθηση διευθύνσεων πρωτοκόλλου και άλλες παρόμοιες τεχνολογίες, όπως αυτά προκύπτουν από την επικοινωνία του προγράμματος πλοήγησης και περιήγησης (web browser) με τον εξυπηρετητή (server). Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο κάθε χρήστη και δε λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του, ούτε και οδηγούν στην ταυτοποίηση του υπολογιστή του με οποιοδήποτε πρόσωπο. Χρησιμοποιούνται για τη διευκόλυνση πρόσβασης του χρήστη όσον αφορά τη χρησιμοποίηση συγκεκριμένων υπηρεσιών ή/και σελίδων για στατιστικούς λόγους και προκειμένου να καθορίζονται οι περιοχές οι οποίες είναι χρήσιμες ή δημοφιλείς.

Τα cookies αποτελούν ένα βιομηχανικό πρότυπο, χρησιμοποιούνται από τις περισσότερες τοποθεσίες web και διευκολύνουν την επαναλαμβανόμενη πρόσβαση των χρηστών σε μια συγκεκριμένη τοποθεσία web και τη χρήση της. Τα cookies δεν είναι επιβλαβή για το σύστημα του υπολογιστή ή για τα αρχεία και μόνο η τοποθεσία web από την οποία μεταφέρθηκε ένα συγκεκριμένο cookie στον υπολογιστή σας έχει τη δυνατότητα ανάγνωσης, τροποποίησης ή διαγραφής του. Αν δεν επιθυμείτε να γίνεται συλλογή πληροφοριών μέσω των cookies, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις ρυθμίσεις που διαθέτουν τα περισσότερα προγράμματα περιήγησης στο web, με τις οποίες μπορείτε να διαγράψετε τα ήδη υπάρχοντα cookies και να επιλέξετε είτε να απορρίπτονται αυτόματα τα μελλοντικά cookies είτε να αποφασίζετε για την απόρριψη ή την αποδοχή κάθε συγκεκριμένου cookie του Ιστοτόπου στον υπολογιστή σας. Πρέπει, ωστόσο, να σημειωθεί ότι η απόρριψη των cookies ενδέχεται να έχει ως συνέπεια να γίνει πιο δύσκολη ή αδύνατη η χρήση ορισμένων τμημάτων του Ιστοτόπου καθώς θα απαιτείται διαρκής σύνδεση. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη γενική χρήση των cookies, αλλά και των μεθόδων αποκλεισμού ή περιορισμού τους, θα βρείτε στις ιστοσελίδες http://cookiepedia.co.uk/all-about-cookies και http://www.allaboutcookies.org/.

Πολιτική γνωστοποίησης και απόσυρσης περιεχομένου

Ο Οργανισμός διατηρεί το δικαίωμα της μη δημοσιοποίησης ή και απόσυρσης περιεχομένου στις ακόλουθες περιπτώσεις:

Όποιος νομιμοποιείται με βάση κάτι από τα παραπάνω, πρέπει να επικοινωνήσει γραπτώς με τον Οργανισμό μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση ekt@ekt.gr, αναφέροντας τα ακόλουθα:

 1. Τα στοιχεία επικοινωνίας του
 2. Τα πλήρη βιβλιογραφικά δεδομένα ή, έαν αυτά δεν υπάρχουν, τα δεδομένα αναφοράς του υλικού
 3. Το URL στο οποίο έχει εντοπιστεί το υλικό (π.χ. το URL της εγγραφής)
 4. Στοιχεία που επιβεβαιώνουν το αίτημα και/ ή υπεύθυνη δήλωση στην οποία να αναγράφεται ότι με ατομική του ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις που προβλέπονται από της διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986 δηλώνει ότι υφίσταται λόγος μη δημοσιοποίησης ή απόσυρσης.

Με την παραλαβή του αιτήματος εκκινείται η διαδικασία εξέτασής του, ως εξής:

 1. Με την παραλαβή έγκυρου αιτήματος, το υλικό αποσύρεται προσωρινά από το Αποθετήριο μέχρι να βρεθεί συναινετική λύση.
 2. Ο Οργανισμός προβαίνει σε μια πρώτη εκτίμηση.
 3. Ο αιτών και ο Οργανισμός απαιτείται να λύσουν κοινή συναινέσει και σε σύντομο χρονικό διάστημα το ζήτημα υιοθετώντας μια από τις κάτωθι λύσεις:
  1. Το υλικό επανα-δημοσιεύεται στην ίδια μορφή που είχε πριν.
  2. Το υλικό επανα-δημοσιεύεται έχοντας υποστεί αλλαγές.
  3. Το υλικό αποσύρεται μόνιμα από τον κατάλογο του Αποθετηρίου.
 4. Για όσο καιρό ο Οργανισμός και ο αιτών δεν μπορέσουν να πετύχουν κοινώς αποδεκτή λύση του ζητήματος, το υλικό παραμένει μη-διαθέσιμο μέσω του καταλόγου μέχρι την επίτευξη συμφωνίας επί του θέματος.

Λοιποί Όροι

Οι όροι και προϋποθέσεις χρήσης του Αποθετηρίου καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση ή αλλαγή τους διέπονται και συμπληρώνονται από το Ελληνικό και το κοινοτικό δίκαιο, και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες. Τα Ελληνικά Δικαστήρια ορίζονται ως τα δικαστήρια επίλυσης όποιων διαφορών προκύπτουν από το παρόν. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων διαπιστωθεί ότι είναι αντίθετη με το ως άνω νομικό πλαίσιο ή καταστεί εκτός ισχύος, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων.

Οι όροι και προϋποθέσεις χρήσης του Αποθετηρίου αποτελούν τη συνολική συμφωνία μεταξύ του Οργανισμού και του χρήστη και δεσμεύει μόνο αυτούς. Καμία τροποποίηση αυτών των όρων χρήσης δεν λαμβάνεται υπόψη και δεν αποτελεί μέρος αυτής της συμφωνίας εάν δεν εκφράζεται εγγράφως και δεν ενσωματωθεί στους παρόντες όρους χρήσης. Εκτός εάν άλλως ορίζεται, με την ανάρτησή τους στο Αποθετήριο οι παραπάνω όροι χρήσης τίθενται άμεσα εν ισχύ στο σύνολό τους.

Το Αποθετήριο ενδέχεται να περιέχει παραπομπές (συνδέσμους) σε διαδικτυακούς τόπους τρίτων με αποκλειστικό σκοπό την πληροφόρηση του χρήστη. Η παραπομπή σε συνδέσμους που ανήκουν σε διαδικτυακούς τόπους τρίτων δεν αποτελεί υιοθέτηση των απόψεων και πράξεών τους ή αποδοχή του περιεχόμενου που αυτοί εκφράζουν, δημοσιεύουν ή αναρτούν. Οι τρίτοι – φορείς των διαδικτυακών τόπων υπεύθυνοι κατά το νόμο – φέρουν την αποκλειστική ευθύνη για το περιεχόμενο των ιστοσελίδων τους ή για οποιαδήποτε ζημία μπορεί να προκύψει από τη χρήση τους, όταν ο χρήστης του Αποθετηρίου αποκτά πρόσβαση σε αυτές. Ο χρήστης αποδέχεται ότι με την επίσκεψη σε διαδικτυακούς τόπους τρίτων, αποχωρεί από το Αποθετήριο και υπόκειται στους όρους χρήσης αυτών.

Ο Οργανισμός καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την καλή λειτουργία του δικτύου του, παρόλο που δεν εγγυάται ότι οι λειτουργίες των διακομιστών του (servers) θα είναι αδιάκοπες ή χωρίς κανενός είδους σφάλματα, απαλλαγμένες από ιούς, κακόβουλο λογισμικό ή άλλα παρόμοια στοιχεία.

Ο Οργανισμός δεν ευθύνεται, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, για οποιαδήποτε μορφή ζημίας υποστεί ο χρήστης των ιστοσελίδων, υπηρεσιών, επιλογών και περιεχομένων του Αποθετηρίου. Επίσης δεν εγγυάται ότι κάθε σχετιζόμενος με το Αποθετήριο, διαδικτυακός τόπος ή οι διακομιστές και εξυπηρετητές (servers) μέσω των οποίων κάθε σχετική υπηρεσία τίθεται στη διάθεσή του χρήστη δεν περιέχουν «ιούς» ή άλλο κακόβουλο λογισμικό, όπως δεν εγγυάται την ορθότητα, την πληρότητα ή τη διαθεσιμότητα των περιεχομένων, ιστοσελίδων, υπηρεσιών, επιλογών ή τα αποτελέσματα από τη χρήση τους.

Ο Οργανισμός διατηρεί μονομερώς το δικαίωμα να τροποποιεί, προσθέτει, μεταβάλλει το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες του Αποθετηρίου, καθώς και τους όρους χρήσης αυτού, οποτεδήποτε κρίνει τούτο αναγκαίο.

Βασική προϋπόθεση για τη χρήση του Αποθετηρίου είναι η πλήρης αποδοχή της παρούσας πολιτικής που διέπει τη λειτουργία του. Εάν δεν συμφωνείτε με την εν λόγω πολιτική, παρακαλούμε να απέχετε από τη χρήση του. Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε το Αποθετήριο, θα θεωρηθεί ότι αποδέχεστε το παρόν στο σύνολό του.