Άδεια
https://hdl.handle.net/20.500.12776/17125Στυλ βιβλιογραφικής αναφοράς:
Morning health talks: Hospitals embracing innovation
Διοργανωτής συνάντησης: 
Ομιλητής: 
Ημ/νία εκδήλωσης: 
19/10/2022
Τόπος εκδήλωσης: 
Διαδικτυακά
Περίληψη: 
Η εκδήλωση είχε στόχο να εμπνεύσει τους συμμετέχοντες παρουσιάζοντας ιστορίες επιτυχίας από νοσοκομεία που έχουν υιοθετήσει καινοτόμα μοντέλα και πρακτικές, να παρουσιάσει σχετικές ευκαιρίες, να εξετάσει τους παράγοντες που ωθούν τα νοσοκομεία να καινοτομήσουν, ενώ πραγματοποιήθηκε με τη μορφή διευρυμένου πάνελ σχετική συζήτηση με εκπροσώπους του οικοσυστήματος της καινοτομίας στον τομέα της υγείας.
Γλώσσα: 
Ελληνικά
Αγγλικά
Θεματική κατηγορία: 
Λέξεις-Κλειδιά: 
Κάτοχος πνευματικών δικαιωμάτων: 
© 2022 Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου
Πρόγραμμα χρηματοδότησης: 
Ορίζοντας Ευρώπη
Έργο χρηματοδότησης: Ευρωπαϊκό: 
EIT Health
Διατίθεται ανοιχτά στην τοποθεσία: 
Ηλεκτρονική διεύθυνση του τεκμηρίου στο διαθέτη: 
Προβλεπόμενο κοινό: 
Εμφανίζεται στις συλλογές: