Αρχεία στο τεκμήριο

Έκταση:
292
Μέγεθος:
2.23 MB
Μορφότυπος:
Adobe PDF
Εκδοχή ψηφιακού τεκμηρίου:
Δημοσιευμένη/του Εκδότη

https://hdl.handle.net/20.500.12776/17045Στυλ βιβλιογραφικής αναφοράς:
Εγχειρίδιο του Όσλο 2018, Κατευθυντήριες γραμμές για τη συλλογή, την παρουσίαση και τη χρήση στατιστικών δεδομένων για την καινοτομία, 4η έκδοση
Μεταφραστής: 
Περίληψη: 
Τι είναι καινοτομία και πώς πρέπει να μετριέται; Η κατανόηση του εύρους των καινοτομικών δραστηριοτήτων, των χαρακτηριστικών των καινοτόμων επιχειρήσεων, καθώς και των εσωτερικών και εξωτερικών-συστημικών παραγόντων που μπορεί να επηρεάζουν την καινοτομία αποτελεί προϋπόθεση για την επιδίωξη και την ανάλυση των δημόσιων πολιτικών που στοχεύουν στην προώθηση της καινοτομίας. Το Εγχειρίδιο του Όσλο εκδόθηκε για πρώτη φορά το 1992 και αποτελεί τον διεθνή οδηγό αναφοράς για τη συλλογή και τη χρήση στατιστικών δεδομένων για την καινοτομία. Σε αυτήν την τέταρτη έκδοση, η οποία εκδίδεται πλέον και στην ελληνική γλώσσα από το ΕΚΤ, το εγχειρίδιο έχει επικαιροποιηθεί με στόχο να συμπεριλάβει ένα ευρύτερο φάσμα φαινομένων που συνδέονται με την καινοτομία, αλλά και την εμπειρία που αποκτήθηκε από τους πρόσφατους κύκλους στατιστικών ερευνών για την καινοτομία στις χώρες-μέλη του ΟΟΣΑ και τις συνδεδεμένες με αυτόν οικονομίες και οργανισμούς.
Ημερομηνία: 
01/06/2022
Γλώσσα: 
Ελληνικά
Τόπος έκδοσης: 
Αθήνα
ISBN: 
978-618-5557-19-5 (print)
978-618-5557-20-1 (pdf)
Θεματική κατηγορία: 
Λέξεις-Κλειδιά: 
Κάτοχος πνευματικών δικαιωμάτων: 
© 2022 Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου
Πρόγραμμα χρηματοδότησης: 
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΣΠΑ 2014-2020)
Χρηματοδότης: 
Ευρωπαϊκή Ένωση - Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης
Ηλεκτρονική διεύθυνση του τεκμηρίου στον εκδότη: 
Σημειώσεις: 
Η μετάφραση στα ελληνικά της έκδοσης «Εγχειρίδιο του Όσλο 2018, Κατευθυντήριες γραμμές για τη συλλογή, την παρουσίαση και τη χρήση στατιστικών δεδομένων για την καινοτομία, 4η έκδοση» πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του Υποέργου 5 «Παραγωγή δεικτών RIS3 για τα έτη 2016-2023» της Πράξης «Εγκατάσταση Μηχανισμού Παρακολούθησης (Monitoring Mechanism) της υλοποίησης της εθνικής στρατηγικής RIS3-Συλλογή και επεξεργασία Δεικτών», που υλοποιείται από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΣΠΑ 2014-2020)", με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης-Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.
Εμφανίζεται στις συλλογές: