Άδεια
https://hdl.handle.net/20.500.12776/16674Στυλ βιβλιογραφικής αναφοράς:
Επιστροφή στην Ελλάδα με υποτροφία Marie Skłodowska-Curie (MSCA)
Ερωτώμενος σε συνέντευξη: 
Ερωτών σε συνέντευξη: 
Διοργανωτής συνάντησης: 
Παραγωγός: 
Περιγραφή: 
Ο Δημήτριος Χριστάρας επέστρεψε στην Ελλάδα με υποτροφία Marie Skłodowska-Curie. Σήμερα εκπονεί έρευνα στο Athens Eye Hospital. Το ΕΚΤ συνέβαλε στην επιτυχή υποβολή και χρηματοδότηση της πρότασής του. Ο οργανισμός έχει συνδέσει το δίκτυο Enterprise Europe Network με τα Εθνικά Σημεία Επαφής του προγράμματος MSCA. Με αυτόν τον τρόπο, περισσότερες επιχειρήσεις μπορούν να προσελκύσουν υψηλής εξειδίκευσης ανθρώπινο δυναμικό.
Dimitrios Christaras returned to Greece with an individual postdoctoral fellowship from Marie Skłodowska Curie actions. Currently, he is carrying out research at Athens Eye Hospital. The National Documentation Centre (EKT) contributed to the successful submission and funding of his proposal. The organisation has connected the Enterprise Europe Network with the Marie Sklodowska Curie actions National Contact Points. In this way, more SMEs will be able to attract highly qualified personnel.
Ημερομηνία: 
10/02/2021
Γλώσσα: 
Ελληνικά
Θεματική κατηγορία: 
Λέξεις-Κλειδιά: 
Κάτοχος πνευματικών δικαιωμάτων: 
© 2021 Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου
Διατίθεται ανοιχτά στην τοποθεσία: 
Ηλεκτρονική διεύθυνση του τεκμηρίου στο διαθέτη: 
Εμφανίζεται στις συλλογές: