Αρχεία στο τεκμήριο

Περιγραφή:
paper
Έκταση:
12 σελίδες
Μέγεθος:
670.02 kB
Μορφότυπος:
Adobe PDF
Εκδοχή ψηφιακού τεκμηρίου:
Του συγγραφέα (post-refereeing)


Περιγραφή:
Presentation
Μέγεθος:
834.91 kB
Μορφότυπος:
Adobe PDF
Εκδοχή ψηφιακού τεκμηρίου:
Του συγγραφέα (post-refereeing)

https://hdl.handle.net/20.500.12776/13649Στυλ βιβλιογραφικής αναφοράς:
Οι ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες ως πάροχοι δεδομένων στο σημασιολογικό ιστό: Η μετάβαση από τη μία εγγραφή ανά πόρο στα δίκτυα σχέσεων μεταξύ αυτόνομων οντοτήτων
Συγγραφέας: 
Εκδότης: 
Περίληψη: 
Η μελέτη εστιάζει στην κρίσιμη καμπή στην οποία βρίσκονται οι βιβλιοθήκες οι οποίες από διαχειριστές των τεκμηρίων των συλλογών τους καλούνται να γίνουν διαχειριστές της γνώσης που συνδέεται με κάθε είδους τεκμήρια εντός και εκτός των τειχών τους. Η εργασία χωρίζεται σε δύο βασικά μέρη. Στο πρώτο μέρος καταδεικνύονται οι αλλαγές που συντελούνται στο χώρο οργάνωσης της πληροφορίας. Από τη μία πλευρά η ανάπτυξη του σημασιολογικού ιστού (semantic web) και των συνδεδεμένων δεδομένων (linked data), έχοντας ως γλώσσα έκφρασης το Resource Description Framework (RDF), αλλάζει τις βασικές υποδομές αλλά και τις λογικές μέσω των οποίων μπορούν να εκφραστούν πλέον τα μεταδεδομένα. Από την άλλη πλευρά οι Functional Requirements of Bibliographic Records (FRBR) καταργούν τη λογική της επίπεδης περιγραφής όπου υπήρχε μία εγγραφή ανά πόρο και πλέον η περιγραφή του πόρου είναι ένα σύνολο οντοτήτων οι οποίες συνδέονται μεταξύ τους. Συνδυάζοντας την εκφραστικότητα που παρέχει το RDF με τη σημασιολογία των FRBR οι βιβλιοθήκες βρίσκονται σε μια εποχή όπου καλούνται να αναθεωρήσουν πολλές από τις πρακτικές τους. Στο δεύτερο μέρος τεκμηριώνεται πώς η εφαρμογή των παραπάνω μέσω της -ήδη δρομολογημένης- μετάβασης προς το σημασιολογικό ιστό έχει σημαντικές επιπτώσεις στην καταγραφή και κωδικοποίηση των δεδομένων. Στην ουσία επιφέρει αλλαγή του ρόλου των ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών μετατρέποντάς τις σε παραγωγούς και εκδότες σημασιολογικής πληροφορίας. Σε αυτή την ενότητα εξετάζεται ο ρόλος των ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών ως φορέων που μπορούν να εξασφαλίσουν την ακεραιότητα (integrity) της πληροφορίας και μέσω της πιστοποιημένης προέλευσής (provenance) της να αυξηθεί η εμπιστοσύνη (trust) των τρίτων σε αυτήν. Η εξασφάλιση των τριών αυτών στοιχείων (ακεραιότητα, προέλευση, εμπιστοσύνη) καθιστά την παραγόμενη πληροφορία αξιόπιστη βάση ώστε τρίτοι να επενδύσουν σε αυτήν είτε επαναχρησιμοποιώντας την αυτούσια είτε “χτίζοντας” πάνω σε αυτήν.
The study examines the critical juncture where libraries from managers of their collections have to become managers of the knowledge associated with all sorts of resources within and outside their walls. The work is divided into two major parts. In the first part of the study we deploy the changes taking place in the field of information organization. On one hand we find the development of the semantic web and linked data, having as expression language the Resource Description Framework (RDF), which changes the basic infrastructure and the ways through which metadata could be expressed. On the other hand the Functional Requirements of Bibliographic Records (FRBR) discard the theory and practice of flat records where there is one record per resource. Thus the description of the resource becomes a set of entities which are interconnected. Libraries are before the need to revise many of their practices by combining the expressiveness of RDF with the semantics of FRBR. The second part of the study documents how the –already routed– transition to the semantic web and the corresponding implementation of the above have a major impact to the recording and coding of data. Actually, it changes the role of academic libraries by converting them to producers and providers of semantic information. This section focuses on the role of academic libraries as institutions that can ensure the integrity of information through its certified provenance which provides trust to third parties in order to either re-use this exact information or to build upon it.
Ημερομηνία: 
Οκτ-2013
Γλώσσα: 
Ελληνικά
Όνομα εκδήλωσης: 
22ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών: Επιστροφή στο μέλλον: οι αξίες του παρελθόντος οδηγοί για το μέλλον
Τόπος εκδήλωσης: 
Πάτρα
Ημ/νία εκδήλωσης: 
Οκτ-2013
Τίτλος πηγής δημοσίευσης: 
Σελίδες (στην πηγή): 
42-51
Θεματική κατηγορία: 
Λέξεις-Κλειδιά: 
Κάτοχος πνευματικών δικαιωμάτων: 
© 2013 Manolis Peponakis
Όροι και προϋποθέσεις δικαιωμάτων: 
Η εργασία δημοσιεύεται υπό το καθεστώς της Ανοικτής Πρόσβασης
Σχετικό υλικό (εξωτερικός σύνδεσμος): 
Εμφανίζεται στις συλλογές: